Käyttöehdot

Käyttöehdot

Yleiset käyttöehtomme ovat oikeudenmukaisia, suoria ja vihreitä. Yleiset ehdot ovat vähiten kiinnostava osa verkkokauppaamme, mutta tärkeitä! Tältä sivulta löydät kaikki tarvittavat tiedot.

1 artikla – Määritelmät

 1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavia termejä käytetään seuraavassa merkityksessä, ellei nimenomaisesti toisin mainita:
 2. Tigioo on Tigioon verkkosivusto
 3. Kuluttaja: Luonnollinen henkilö, joka (ei) harjoittaa ammattiaan tai liiketoimintaansa.
 4. Ostaja: Kuluttaja, joka tekee (etä)sopimuksen Myyjän kanssa.
 5. Yritys: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammattia tai liiketoimintaa.
 6. Tarjous: Mikä tahansa kirjallinen tarjous Ostajalle Tigioon tuotteiden toimittamisesta.

Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys

Tigioo

Osoite: Edisonweg 10, 1821BN Alkmaar

Sähköpostiosoite: support@ Tigioo .com

Kauppakamarin numero: 77371364

3 artikla - Soveltaminen

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Tigioon Tarjouksia ja kaikkia Tigioon ja Ostajan välisiä sopimuksia sekä kaikkia Tigioon tarjoamia tuotteita. Nämä ehdot koskevat myös kaikkia Tigioon kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden toimeenpanoon tulee osallistua kolmansien osapuolten kanssa.
 2. Ennen (etä)sopimuksen solmimista Ostajalla on pääsy näihin yleisiin ehtoihin. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, Tigioo ilmoittaa ostajalle, kuinka ostaja voi tarkastella yleisiä ehtoja, jotka joka tapauksessa julkaistaan ​​Tigioo- verkkosivusto(illa), jotta ostaja voi helposti tallentaa nämä yleiset ehdot. kestävällä tietovälineellä.
 3. Poikkeaminen näistä yleisistä ehdoista ei ole periaatteessa mahdollista. Ostajan (muiden) yleisten tai (osto)ehtojen sovellettavuus on nimenomaisesti hylätty. Vain Tigioon yleiset ehdot koskevat kaikkia Tigioon kanssa sovittuja toimeksiantoja. Poikkeustilanteissa yleisistä ehdoista voidaan poiketa, jos tästä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti Tigioon kanssa.
 4. Nämä yleiset ehdot koskevat myös ostajan kanssa tehtyjä lisä-, muutettuja ja jatkosopimuksia.
 5. Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto on osittain tai kokonaan mitätön tai mitätöidään, näiden yleisten ehtojen muut määräykset jäävät voimaan ja mitättömät/ mitättömät määräykset korvataan ehdolla, jossa on sama soveltamisala kuin alkuperäisellä säännöksellä.
 6. Epävarmuudet sisällöstä, selityksestä tai tilanteista, joita ei säännellä näissä yleisissä ehdoissa, tulee arvioida ja selittää näiden yleisten ehtojen hengessä.

Artikla 4 - Tarjous

 1. Kaikki Tigioon tekemät tarjoukset ovat velvottomia, ellei kirjallisesti toisin mainita. Jos tarjous on rajoitettu tai voimassa tietyin ehdoin, tämä mainitaan erikseen tarjouksessa. Tarjous on olemassa vain, jos se on kirjattu.
 2. Tigioon tekemät tarjoukset ovat sitomattomia. Tigioo on sidottu tarjoukseen vain, jos Ostaja vahvistaa sen hyväksymisen kirjallisesti 30 päivän kuluessa tai jos Tigioo lähettää laskun ostajan ostaman ja kirjallisesti paikan päällä tallennetun perusteella. Tigioolla on kuitenkin oikeus kieltäytyä sopimuksesta mahdollisen ostajan kanssa Tigioon perustellusta syystä
 3. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjottavasta tuotteesta. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta Ostaja voi tehdä hyvän arvion tarjouksesta. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido Tigioota . Tarjouksessa olevat kuvat ja tietyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne voi olla perusteena korvaukselle tai sopimuksen irtisanomiselle (etänä). Tigioo ei voi taata, että kuvan värit vastaavat tarkasti tuotteen todellisia värejä.
 4. Tigioo- verkkosivustolla olevat toimitusajat ovat ohjeellisia eivätkä oikeuta ostajaa irtisanomiseen tai korvaukseen, jos ne ylittyvät, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.
 5. Yhdistelmätarjous ei velvoita Tigioota toimittamaan osaa tarjoukseen tai tarjoukseen sisältyvistä tuotteista vastaavalla osalla ilmoitettua hintaa.
 6. Periaatteessa tarjouksia ei tehdä. Jos ja sikäli kuin on tarjous, tämä ei automaattisesti koske toistuvia tilauksia. Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää ja tarjouksessa mainitun viimeinen on viimeinen -periaatteen mukaisesti.

5 artikla - Sopimuksen tekeminen

 1. Sopimus syntyy, kun Ostaja on hyväksynyt Tigioon tarjouksen maksamalla kyseisen tuotteen.
 2. Tigioo voi tehdä tarjouksen verkkokaupan kautta.
 3. Mikäli Ostaja on hyväksynyt Tarjouksen tekemällä sopimuksen Tigioon kanssa, Tigioo vahvistaa sopimuksen Ostajan kanssa kirjallisesti sähköpostitse.
 4. Jos hyväksyntä poikkeaa (pieniltä osin) tarjouksessa tai laskussa olevasta tarjouksesta, tämä ei sido Tigiooa . Ostajan on maksettava koko tarjous tai lasku, ellei Ostaja voi osoittaa, että toisin on sovittu.
 5. Tigioo ei ole sidottu Tarjoukseen, jos Ostaja olisi kohtuudella voinut odottaa tai hänen olisi pitänyt ymmärtää tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että Tarjous sisältää ilmeisen virheen tai kirjoitusvirheen. Ostaja ei voi johtaa oikeuksia tästä virheestä tai kirjoitusvirheestä.
 6. Sopimuksia voivat tehdä vain Tigioon valtuutetut työntekijät, palkatut tai palkatut henkilöt, jotka ovat valtuutettuja edustamaan ja joilla on kirjallinen valtakirja.
 7. Kuluttajat voivat peruuttaa 14 päivän kuluessa. Peruuttamisoikeus on poissuljettu, jos ostaja on yritys.

6 artikla - Sopimuksen täytäntöönpano

 1. Tigioo toteuttaa sopimuksen parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaan sekä hyvän työn vaatimuksia noudattaen.
 2. Jos ja sikäli kuin sopimuksen asianmukainen toteutus sitä edellyttää, Tigioolla on oikeus saada tietyt työt kolmansien osapuolien suoritettaviksi oman harkintansa mukaan.
 3. Ostaja varmistaa, että kaikki tiedot, jotka Tigioo ilmoittaa tarpeellisiksi tai joista Ostajan pitäisi kohtuudella ymmärtää, että ne ovat välttämättömiä sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, toimitetaan Tigioolle oikea-aikaisesti. Mikäli sopimuksen toteuttamisen edellyttämiä tietoja ei ole toimitettu Tigioon oikea-aikaisesti, on Tigioolla oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano ja/tai periä ostajalta viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset tavanomaisena hinnat.
 4. Tigioo ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Tigioo luotti Ostajan antamiin virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihin, ellei Tigioo ollut tietoinen tästä virheestä tai puutteellisuudesta.
 5. Ostaja korvaa Tigioon kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, joille aiheutuu sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä vahinkoa, joka johtuu ostajasta.

Artikla 7 - Toimitus

 1. Periaatteessa toimitus tapahtuu Toimittajan varastosta.
 2. Yli 20 euron tuotteiden toimitus on ilmainen.
 3. Jos palvelujen alkaminen, eteneminen tai toimittaminen viivästyy esimerkiksi siksi, että Ostaja ei ole toimittanut kaikkia pyydettyjä tietoja tai ei ole toimittanut niitä ajoissa, ei tee riittävää yhteistyötä, (ennakko)maksua ei ole vastaanotettu (ajallaan) Tigioon toimesta tai muista olosuhteista johtuen Jos Tigioo ei voi vaikuttaa viivästykseen, Tigioolla on oikeus kohtuulliseen toimitusajan pidentämiseen. Kaikki sovitut toimitusehdot eivät koskaan ole tiukkoja määräaikoja. Ostajan on ilmoitettava laiminlyönnistä Tigioolle kirjallisesti ja annettava hänelle kohtuullinen aika toimittaa toimitus. Ostajalla ei ole oikeutta viivästyksen vuoksi korvaukseen.
 4. Ostaja on velvollinen ostamaan tavarat silloin, kun ne ovat hänen käyttöönsä sopimuksen mukaisesti, vaikka ne tarjottaisiin hänelle sovittua aikaisemmin tai myöhemmin.
 5. Mikäli Ostaja kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta tai ei anna toimituksen edellyttämiä tietoja tai ohjeita, Tigioolla on oikeus varastoida tavarat Ostajan kustannuksella ja riskillä.
 6. Mikäli Tigioo vaatii ostajalta tietoja sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, toimitusaika alkaa siitä, kun Ostaja on antanut ne Tigioon käyttöön.
 7. Jos Tigioo on määrittänyt toimitusajan, tämä on ohjeellinen. Toimituksiin Alankomaiden ulkopuolelle sovelletaan verkkosivustolla ilmoitettuja pidempiä toimitusaikoja. Tämä aika riippuu Toimittajan toimitusajasta.
 8. Tigioolla on oikeus toimittaa tavara osissa, ellei tästä ole sopimuksella poikettu tai osittaistoimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Tigioolla on oikeus laskuttaa näin toimitetut tavarat erikseen.
 9. Ostaja vastaa Ostajan ostamien tuotteiden arvonlisäveron ja tuontitullien maahantuonnista ja maksamisesta.

Artikla 7A – Pakkaus ja kuljetus

 1. Tigioo sitoutuu asiakasta kohtaan pakkaamaan Toimittajan toimittamat tavarat asianmukaisesti ja varmistamaan ne siten, että ne saapuvat perille hyvässä kunnossa normaalikäytössä.
 2. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki toimitukset ovat arvonlisäverottomia, ei pakkauksia ja pakkausmateriaaleja.
 3. Tavaran vastaanotto ilman huomautuksia rahtikirjassa/laskussa toimii todisteena siitä, että pakkaus oli toimitushetkellä hyvässä kunnossa.
 4. Ostajalla katsotaan olevan hallussaan tarvittavat tuonti- ja/tai maksuluvat. Näiden lupien puuttuminen tai peruuttaminen ei vapauta ostajaa velvollisuudesta ostaa tavara sovitulla tavalla. Jos tavaroita ei myydä Tigioon selvittämänä, Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta. Jos Ostajan on maksettava tuontitulleja, nämä kustannukset ovat täysin ostajan kustannuksella ja riskillä. Tilauksen peruutusoikeus ei myöskään johdu laatumääräysten muutoksesta ja/tai kolmansien osapuolien tavaroille esittämistä vastalauseista patenttien, tavaramerkkien ja muiden oikeuksien perusteella.
 5. Sodan riski on aina ostajalla.

8 artikla – Tutkinta, valitukset

 1. Ostaja on velvollinen tarkastamaan toimitetun tavaran toimitushetkellä, mutta joka tapauksessa neljäntoista päivän kuluessa toimitetun tavaran vastaanottamisesta, mutta ainoastaan ​​purkaa tai käyttää niitä siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, säilyttääkö hän tuotteen. Ostajan on selvitettävä, vastaavatko toimitetun tavaran laatu ja määrä sopimusta ja vastaavatko tuotteet normaalissa (kauppa)liikenteessä asetetut vaatimukset.
 2. Ostaja on velvollinen tutkimaan tuotteen käytön ja henkilökohtaisessa käytössä testaamaan tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Tigioo ei ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä Ostajan toimesta eikä Ostajan ostajan asiakkaille antamista virheellisistä neuvoista.
 3. Näkyvistä virheistä tai puutteista tulee ilmoittaa Tigioon kirjallisesti toimituksen jälkeen osoitteeseen customerservice@positivethings.nl Ostajalla on toimituksen jälkeen 14 päivää aikaa tehdä se. Näkymättömät viat tai puutteet on ilmoitettava kuukauden kuluessa havaitsemisesta, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toimituksesta. Mikäli tuote on vaurioitunut ostajan huolimattomasta käsittelystä, on ostaja vastuussa tuotteen arvon alenemisesta.
 4. Mikäli Ostaja haluaa palauttaa viallisen tuotteen, se tapahtuu vain Tigioon etukäteen antamalla kirjallisella luvalla Tigioon osoittamalla tavalla. Tavaroiden palauttaminen on yksinomaan Tigioon harkinnan varassa.
 5. Jos ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen ja kaikki lisävarusteet, mikäli se on Tigioo: n mielestä tarpeellista, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa , siinä määrin kuin se on kohtuudella mahdollista, Tigioon Tigioon palautuksen mukaisesti. ohjeet.
 6. Hyvitykset suoritetaan vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti Tigioon kanssa.
 7. Hyvitykset Ostajalle käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa palautuspyynnön vastaanottamisesta. Palautukset maksetaan aiemmin ilmoitettuun tilinumeroon.
 8. Mikäli Ostaja käyttää valitusoikeuttaan, hänellä ei ole oikeutta keskeyttää maksuvelvollisuuttaan eikä maksaa maksamattomia laskuja.
 9. Jos täydellistä toimitusta ei ole ja/tai jos yksi tai useampi tuote puuttuu ja tämä johtuu Tigioosta , Tigioo lähettää ostajan pyynnöstä puuttuvat tuotteet toimittajan kautta tai peruuttaa loput tilaus (jossa palautetaan ylimääräinen maksu). Vahvistus tuotteiden vastaanottamisesta on johtava. Ostajalle toimituksen eri koosta johtuvia vahinkoja ei voida periä takaisin Tigioolta .
 10. Reklamaatio ei ole mahdollinen, jos ostaja itse tilasi väärät tuotteet tai hänellä oli väärät odotukset kyseisestä tuotteesta.

Artikla 9 - Hinnat

 1. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden hintoja ei koroteta, ellei arvonlisäverokannoissa tapahdu muutoksia.
 2. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja muita valtion maksuja sekä toimitus- ja kuljetus- ja pakkauskuluja, ellei toisin mainita. Kuluttajille hinta on esitetty ilman arvonlisäveroa.
 3. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat sopimuksen tekohetkellä sovellettaviin kustannustekijöihin, kuten tuonti- ja vientitullit, rahti- ja purkukulut, vakuutus ja mahdolliset maksut ja verot. Ostaja hyvittää tai maksaa kaikki edulliset tai haitalliset erot saapumis-, alukseen- tai toimitushetkellä.
 4. Jos on tuotteita, joiden hintavaihtelut ovat rahoitusmarkkinoilla ja joihin Tigioolla ei ole vaikutusvaltaa, Tigioo voi tarjota näitä tuotteita vaihtuvilla hinnoilla. Tarjouksessa todetaan, että hinnat ovat tavoitehintoja ja voivat vaihdella.
 5. Kolme kuukautta sopimuksen tekemisen jälkeen Tigioo voi soveltaa hinnankorotuksia oman harkintansa mukaan. Jos hinnankorotuksia tapahtuu näiden kolmen kuukauden aikana, se voi johtua vain lainsäädännöstä.

Artikla 10 - Maksu- ja perintäpolitiikka

 1. Maksu tulee suorittaa etukäteen pankkisiirrolla. Vastalauseet laskujen määrään on ilmoitettava 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, mutta ne eivät keskeytä maksuvelvollisuutta.
 2. Ostaja ei voi johtaa oikeuksia tai odotuksia aiemmin julkaistusta arviosta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet.
 3. Ostajan tulee maksaa nämä kulut yhtenä eränä verkkokaupassa ilmoitettuja maksutapoja käyttäen. Lukuun ottamatta erityisiä olosuhteita, ostaja voi sopia lisäajanjaksosta, jonka kuluessa erääntynyt summa on maksettava Tigioon nimenomaisen kirjallisen luvan jälkeen.
 4. Tigioolla on oikeus saada ostajan suorittamista maksuista ensin vähentämään kulut, sitten kertyneet korot ja lopuksi pääomasumma ja nykyiset korot. Tigioo voi olla laiminlyömättä kieltäytyä maksutarjouksesta, jos ostaja ilmoittaa allokaatiolle erilaisen järjestyksen. Tigioo voi kieltäytyä maksamasta pääomaa kokonaisuudessaan takaisin, jos kertynyttä ja juoksevaa korkoa sekä kuluja ei myöskään makseta.
 5. Mikäli ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan asetetussa 14 päivän maksuajassa, ostaja saa ensin kirjallisen muistutuksen ennen laiminlyöntiä, jonka jälkeen hän saa muistutuksen, jossa hänelle ilmoitetaan maksun seurauksista. oletusarvo.
 6. Siitä päivästä, jona Ostaja on laiminlyönyt, Tigioo vaatii ilman eri ilmoitusta laiminlyönnistä lakisääteistä korkoa ensimmäisestä laiminlyönnin päivästä siihen asti, kun kaikki maksut ja oikeudenkäyntikulut korvataan Alankomaiden siviililain 6:96 artiklan mukaisesti, lasketaan asteittaisen asteikon mukaan 1.7.2012 alkaen päätöksestä oikeuden ulkopuolisten perintäkulujen korvaamisesta.
 7. Jos Tigioolle on aiheutunut enemmän tai korkeampia kustannuksia, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia, nämä kustannukset ovat korvauskelpoisia. Ostaja vastaa myös mahdollisista oikeus- ja täytäntöönpanokuluista.

Artikla 11 - Takuu

 1. Tigioo ei takaa, että tuotteet täyttävät tarjouksessa ja sopimuksen tekohetkellä voimassa olevat säännökset/määräykset sekä tarjouksessa mainitut tekniset tiedot, käytettävyys ja/tai luotettavuus. Tigioo ei takaa toimitettujen tuotteiden virheitä, mutta Tigioo pyrkii ja tekee kaikkensa toimittaakseen toimitetut tavarat sopimuksen mukaisesti. Säilyvyyskestävien tuotteiden todellista säilyvyyttä ei voida taata.
 2. Yllä mainittu takuu on voimassa valmistajan takuuta vastaavan laajuuden ja ajan. Tigioo ei ole koskaan vastuussa tuotteiden soveltuvuudesta ostajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen ja (neuvoista) tuotteiden käyttöön tai käyttöön.
 3. Kaikissa Tigioon tuotteissa on CE-merkintä sekä valmistajan nimi ja osoite.
 4. Jos toimitettavat tuotteet eivät täytä näitä takuita, Tigioo vaihtaa tuotteen kohtuullisen ajan kuluessa sen vastaanottamisesta tai, jos palautus ei ole kohtuudella mahdollista, ostajan kirjallisella ilmoituksella virheestä Tigioon valinnan mukaan tai ottaa toipumisesta huolehtiminen. Vaihdettaessa ostaja sitoutuu palauttamaan vaihdetun tuotteen Tigioon ja luovuttamaan Tigioon omistusoikeuden, jos Tigioo vaatii korvausta.
 5. Edellä mainittu takuu ei ole voimassa, jos vika on syntynyt epäasianmukaisen tai sopimattoman käytön seurauksena tai jos ostaja tai kolmannet osapuolet ovat ilman Tigioon kirjallista lupaa tehneet tai yrittäneet tehdä muutoksia tuotteeseen tai ovat käyttäneet sitä muuhun tarkoitukseen. jota tuotetta ei ole tarkoitettu tai sitä on käytetty epätavallisissa olosuhteissa.
 6. Jos Tigioon antama takuu koskee kolmannen osapuolen valmistamaa tuotetta, takuu rajoittuu tuotteen valmistajan myöntämään takuuseen.
 7. Tigioo huomauttaa, että tietyillä tuotteilla, mukaan lukien kosmetiikka, on rajoitettu säilyvyysaika, joka mainitaan aina kyseisessä tuotteessa. Ostajan tulee ottaa huomioon tämä säilyvyysaika, jonka sisällä tuotteen laatu ja turvallisuus voidaan taata valmistajan takuun mukaisesti.
 8. Jos sinulla on kysyttävää hoitotuotteiden käytöstä ja tiettyjen ainesosien vaikutuksesta sekä niiden sopivuudesta Ostajalle, Ostaja voi ottaa yhteyttä Tigioon yleisillä kysymyksillä tai kysyä erityisiä neuvoja omalta lääkäriltään tai yleislääkäriltä.

12 artikla – Keskeyttäminen ja purkaminen

 1. Tigioolla on oikeus keskeyttää velvoitteiden täyttäminen tai irtisanoa sopimus, jos Ostaja ei täytä tai ei täysin täytä sopimuksen mukaisia ​​(maksu)velvoitteita.
 2. Lisäksi Tigioolla on oikeus purkaa sen ja Ostajan välillä voimassa olevat sopimukset, mikäli niitä ei ole vielä pantu täytäntöön, ilman oikeudellista sopimusta, jos ostaja ei täytä ajoissa tai asianmukaisesti hänelle asetettuja velvoitteita. Tigioo teki sopimuksen.
 3. Lisäksi Tigioolla on oikeus purkaa sopimus ilman ennakkoilmoitusta laiminlyönnistä, jos ilmenee olosuhteita, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että sopimuksen noudattaminen on mahdotonta tai sitä ei voida enää vaatia kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaisesti, tai jos ilmenee muita olosuhteita, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että sopimuksen säilymistä muuttumattomana ei voida kohtuudella odottaa.
 4. Jos sopimus puretaan, Tigioon vaatimukset Ostajaa kohtaan erääntyvät välittömästi ja maksetaan. Jos Tigioo keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen, se säilyttää lain ja sopimuksen mukaiset vaatimuksensa.
 5. tigioo pidättää aina oikeuden vaatia vahingonkorvausta.

13 artikla - Vastuun rajoittaminen

 1. Jos Tigioon sopimuksen täytäntöönpano johtaa Tigioon vastuuseen Ostajaa tai kolmansia osapuolia kohtaan, tämä vastuu rajoittuu Tigioon sopimukseen liittyen veloittamiin kuluihin. Vastuu rajoittuu joka tapauksessa vakuutusyhtiön tapauskohtaisesti maksamaan vahingon enimmäismäärään.
 2. Tigioon vastuu rajoittuu lisäksi viallisen tuotteen ilmaiseen korjaamiseen tai kyseisen tuotteen - tai sen osan - vaihtamiseen, kaikki Tigioon harkinnan mukaan.
 3. Tigioo ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, epäsuorista vahingoista, liikevahingoista, menetetyistä voitoista ja/tai menetyksistä, menetetyistä säästöistä, liiketoiminnan pysähtymisestä aiheutuneista vahingoista eikä vahingoista, jotka johtuvat Tigioon toimittamien tuotteiden käytöstä. Kuluttajien osalta rajoitus ulottuu Alankomaiden siviililain 7:24 §:n 2 momentin mukaan.
 1. Tigioo ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat tai voivat johtua mistään toiminnasta tai laiminlyönnistä, joka johtuu verkkosivustolla (epätäydellisistä ja/tai virheellisistä) tiedoista tai linkitetyistä verkkosivustoista.
 2. Tigioo ei ole vastuussa virheistä ja/tai epäsäännöllisyydestä verkkosivuston toiminnassa eikä ole vastuussa verkkosivuston toimintahäiriöistä tai poissa käytöstä mistä tahansa syystä.
 3. Tigioo ei ole vastuussa Tigioon/Tigion puolesta lähetettyjen sähköpostien sisällön oikeasta ja täydellisestä välittämisestä eikä niiden oikea-aikaisesta vastaanottamisesta.
 4. Kaikki Tigioon puutteista johtuvat ostajan vaatimukset raukeavat, ellei niistä ole ilmoitettu Tigiolle kirjallisesti ja perustellusti vuoden kuluessa siitä, kun ostaja oli tietoinen tai olisi kohtuudella voinut olla tietoinen väitteensä perustana olevista tosiseikoista. .
 5. Tigioo nimenomaisesti torjuu kaikki ostajien ja kolmansien osapuolten vastuut ja vaatimukset, jotka ovat kärsineet (fyysistä) vahinkoa tuotteiden käytöstä. Tuotteita tulee käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti, äläkä koskaan ylitä päivittäistä määrää. Lääkkeiden käytössä Ostajan tulee aina kääntyä lääkärin puoleen.
 6. Kaikki Tigioon tuotteiden käyttöä koskevat neuvot ovat vain yleisiä ja ei-sitovia. Jokaisen Ostajan tulee omalla vastuullaan arvioida, sopiiko tuote hänelle. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä ostajan yleislääkäriin arvioidakseen käyttöä kyseisessä tapauksessa.
 7. Kosmeettiset tuotteet ja sähkölaitteet tulee säilyttää poissa pienten lasten ulottuvilta. Lisäksi tuotteet tulee varastoida tuotekohtaisten käyttöohjeiden mukaisesti. Tigioo suosittelee neuvottelemaan asiantuntijan kanssa ennen ihonhoitotuotteiden käyttöä raskauden, imetyksen, lääkkeiden käytön yhteydessä ja jos epäilet yliherkkyyttä jollekin ainesosalle.

14 artikla – Riskin siirto

 1. Sopimuksen kohteena olevien tuotteiden katoamis- tai vahingoittumisriski siirtyy Ostajalle, kun tavarat lähtevät Tigioon varastosta. Vaikka tavarat siirtyisivät Ostajan ja/tai kolmansien osapuolten hallintaan, riski on siirtynyt Ostajalle.

15 artikla - Ylivoimainen este

 1. Tigioo ei ole vastuussa, jos se ei voi täyttää sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä sen voida katsoa täyttävän mitään velvoitetta, jos se on estynyt tekemästä sen muun kuin sen syytä. sen syy, eikä se ole sen vastuulla lain, säädöksen tai yleisesti hyväksyttyjen näkemysten mukaan.
 2. Ylivoimainen este sisältää joka tapauksessa, mutta ei rajoitu siihen, mitä laissa ja oikeuskäytännössä ymmärretään, (i) Tigioon tavarantoimittajien ylivoimainen este, (ii) toimittajien velvollisuuksien laiminlyönti, (iii) tavaroiden, laitteiden viat , ohjelmistot tai materiaalit kolmansilta osapuolilta, (iv) valtion toimenpiteet, (v) sähkökatko, (vi) Internetin, tietoverkon ja tietoliikennepalvelujen häiriöt (esimerkiksi tietoverkkorikollisuuden ja hakkeroinnin vuoksi), (vii) luonnonkatastrofit, (viii) sota- ja terrori-iskut, (ix) yleiset kuljetusongelmat, (x) lakot Tigioon yhtiössä ja (xi) muut tilanteet, jotka Tigioon mielestä ovat sen hallinnan ulkopuolella ja jotka tilapäisesti tai pysyvästi estävät sen toteuttamisen. velvoitteet.
 3. Tigioolla on oikeus vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos seikka, joka estää (edemmän) noudattamisen, tapahtuu sen jälkeen, kun Tigioon olisi pitänyt täyttää velvoitteensa.
 4. Osapuolet voivat keskeyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa niin kauan kuin ylivoimainen este jatkuu. Jos tämä aika kestää yli kaksi kuukautta, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa sopimus ilman velvollisuutta korvata toiselle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja.
 5. Siltä osin kuin Tigioo on jo osittain täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen sattuessa tai pystyy täyttämään ne ja täytetylle tai täytettävälle osalle annetaan itsenäinen arvo, Tigioolla on oikeus jo osaan. täytetty tai täytettävä, laskutettava erikseen. Ostaja on velvollinen maksamaan tämän laskun ikään kuin se olisi erillinen sopimus.

16 artikla – Immateriaalioikeudet

 1. Kaikki Tigioon immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Tigioon, eikä niitä siirretä Ostajalle ja/tai Käyttäjälle.
 2. Ostaja ei saa paljastaa ja/tai monistaa, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten saataville kaikkia Tigioon immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien alaisia ​​asiakirjoja ilman Tigioon nimenomaista kirjallista lupaa. Jos Ostaja haluaa tehdä muutoksia Tigioon toimittamiin tuotteisiin, Tigioon on nimenomaisesti hyväksyttävä aiotut muutokset.
 1. Ostajalla on kiellettyä käyttää tuotteita, joihin Tigioon immateriaalioikeudet kuuluvat, muutoin kuin sopimuksessa on sovittu.
 2. Jos Ostaja havaitsee Tigioon immateriaalioikeuksien loukkauksen tai muuten epäilee (mahdollista) immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuksien loukkaamista, Ostaja ilmoittaa tästä Tigioon mahdollisimman pian.

17 artikla – Yksityisyys, tietojenkäsittely ja turvallisuus

 1. Tigioo käsittelee Ostajan ja verkkosivuston (sivujen) Käyttäjien (henkilö)tietoja huolellisesti ja käyttää niitä vain tietosuojaselosteen mukaisesti. Tigioo ilmoittaa tästä pyynnöstä rekisteröidylle. Henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä ja lisätietoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen Customerservice@Tigioo.nl.
 1. Jos Tigioon on tarjottava tietoturvaa sopimuksen mukaisesti, tämä suojaus on sovittujen eritelmien mukainen ja turvallisuustaso, joka ei ole kohtuuton tekniikan tasoon, tietojen herkkyyteen ja siihen liittyviin kustannuksiin nähden.

18 artikla – Valitukset

 1. Mikäli Ostaja ei ole tyytyväinen Tigioon palveluun tai tuotteisiin tai hänellä on muutoin reklamaatioita ostosopimuksesta, Ostaja on velvollinen ilmoittamaan näistä reklamaatioista mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluessa reklamaatioon johtaneesta asiaankuuluvasta syystä. Valitukset voidaan ilmoittaa osoitteeseen support@Tigioo.com otsikolla "valitus".
 2. Ostajan tulee olla riittävästi perusteltu ja/tai selitetty valitus, jotta Tigioo voi käsitellä valituksen.
 3. Tigioo vastaa valitukseen asiallisesti niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 5 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
 4. Osapuolet yrittävät löytää ratkaisun yhdessä.

19 artikla – Sovellettava laki

 1. Hollannin lakia sovelletaan kaikkiin Tigioon ja Ostajan välisiin sopimuksiin. (CISG) Wienin myyntisopimuksen soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.
 2. Mikäli näiden yleisten ehtojen sisältöä ja laajuutta selitetään, hollanninkielinen teksti on aina ratkaiseva. Tigioolla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä ehtoja.
 3. Kaikki Tigioon ja Ostajan välisestä sopimuksesta johtuvat tai siitä johtuvat riidat ratkaistaan ​​Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, elleivät pakottavat lain määräykset johda toisen tuomioistuimen toimivaltaan.