Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Vores generelle vilkår og betingelser er fair, direkte og grønne. De generelle vilkår og betingelser er den mindst interessante del af vores netbutik, men vigtig! På denne side finder du al den nødvendige information.

Artikel 1 - Definitioner

 1. I disse generelle vilkår og betingelser bruges følgende udtryk i følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet:
 2. Tigioo er en hjemmeside for Tigioo
 3. Forbruger: Fysisk person, der (ikke) handler i udøvelsen af ​​sit erhverv eller virksomhed.
 4. Køber: Den Forbruger, der indgår en (fjern)aftale med Sælger.
 5. Virksomhed: Den fysiske eller juridiske person, der handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller en virksomhed.
 6. Tilbud: Ethvert skriftligt tilbud til Køber om levering af Produkter fra Tigioo .

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Tigioo

Beliggende på: Edisonweg 10, 1821BN Alkmaar

E-mailadresse: support@ Tigioo .com

Handelskammernummer: 77371364

Artikel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra Tigioo og enhver aftale mellem Tigioo og en køber og for hvert produkt tilbudt af Tigioo . Disse vilkår og betingelser gælder også for alle aftaler med Tigioo , for hvilke tredjeparter skal involveres.
 2. Inden en (fjern)aftale indgås, har Køber adgang til disse almindelige betingelser. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil Tigioo tilkendegive over for Køber, hvordan Køber kan se de generelle vilkår og betingelser, som under alle omstændigheder er offentliggjort på Tigioos hjemmeside(r), således at Køber nemt kan opbevare disse generelle vilkår og betingelser. på en holdbar databærer.
 3. Det er principielt ikke muligt at fravige disse generelle betingelser. Anvendeligheden af ​​eventuelle (andre) generelle eller (købs)betingelser for Køberen afvises udtrykkeligt. Kun Tigioos generelle vilkår og betingelser gælder for alle opgaver aftalt med Tigioo . I ekstraordinære situationer kan de generelle betingelser fraviges, hvis dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt med Tigioo .
 4. Disse generelle handelsbetingelser gælder også for tillægs-, ændrede og opfølgende aftaler med Køber.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser er delvist eller fuldstændigt ugyldige eller er ugyldige, vil de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser forblive i kraft, og den eller de ugyldige/ugyldige bestemmelser vil blive erstattet af en bestemmelse med samme anvendelsesområde som den oprindelige bestemmelse.
 6. Usikkerhed om indhold, forklaring eller situationer, der ikke er reguleret i disse generelle betingelser, skal vurderes og forklares i ånden i disse generelle betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Alle tilbud afgivet af Tigioo er uforpligtende, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt anført. Hvis tilbuddet er begrænset eller gyldigt under særlige forhold, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Et tilbud foreligger kun, hvis det er optaget skriftligt.
 2. Tigioos tilbud er uforpligtende. Tigioo er kun bundet af tilbuddet, såfremt accept heraf bekræftes skriftligt af Køber inden for 30 dage, eller Tigioo fremsender en faktura baseret på, hvad Køber har købt og noteret skriftligt på stedet. Ikke desto mindre har Tigioo ret til at afslå en aftale med en potentiel køber af en grund, der er begrundet i Tigioo
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af det tilbudte produkt. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at Køber er i stand til at foretage en god vurdering af tilbuddet. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet kan ikke binde Tigioo . Billederne og specifikke data i tilbuddet er kun en indikation og kan ikke være grundlag for nogen kompensation eller opsigelse af aftalen (fjernadgang). Tigioo kan ikke garantere, at farverne på billedet nøjagtigt matcher produktets rigtige farver.
 4. Leveringstider på Tigioos hjemmeside er vejledende og giver ikke køber ret til opsigelse eller kompensation, hvis de overskrides, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 5. Et sammensat tilbud forpligter ikke Tigioo til at levere en del af de i tilbuddet eller tilbuddet indeholdte varer for en tilsvarende del af den oplyste pris.
 6. Der afgives som udgangspunkt ingen tilbud. Hvis og i det omfang der er et tilbud, gælder dette ikke automatisk for genbestillinger. Tilbuddene er kun gældende så længe lager haves og efter sidst-er-sidst princippet som angivet i tilbuddet.

Artikel 5 - Indgåelse af aftalen

 1. Aftalen er indgået, når Køber har accepteret et tilbud fra Tigioo ved betaling for det pågældende produkt.
 2. Et tilbud kan afgives af Tigioo via webshoppen.
 3. Såfremt Køber har accepteret Tilbuddet ved indgåelse af en aftale med Tigioo , vil Tigioo skriftligt bekræfte aftalen med Køber via e-mail.
 4. Såfremt accepten (på mindre punkter) afviger fra det tilbud, der er indeholdt i tilbuddet eller fakturaen, er Tigioo ikke bundet heraf. Køber skal betale det fulde tilbud eller faktura, medmindre køber kan godtgøre, at andet er aftalt.
 5. Tigioo er ikke bundet af et Tilbud, hvis Køber med rimelighed kunne have forventet eller burde have forstået eller burde have forstået, at Tilbuddet indeholder en åbenbar fejl eller tastefejl. Køber kan ikke udlede nogen rettigheder af denne fejl eller tastefejl.
 6. Aftaler eller aftaler kan kun indgås af autoriserede medarbejdere, ansatte eller lejede i Tigioo , som er bemyndiget til at repræsentere og har en skriftlig fuldmagt.
 7. Forbrugere kan fortryde inden for 14 dage. Fortrydelsesretten er udelukket, hvis Køber er en virksomhed.

Artikel 6 - Udførelse af aftalen

 1. Tigioo vil udføre aftalen efter bedste viden og evne og i overensstemmelse med kravene til godt håndværk.
 2. Såfremt og i det omfang en forsvarlig udførelse af aftalen kræver dette, har Tigioo ret til efter eget skøn at lade visse arbejder udføre af tredjemand.
 3. Køber sikrer, at alle oplysninger, som Tigioo angiver er nødvendige, eller som Køber med rimelighed bør forstå, at de er nødvendige for aftalens udførelse, gives til Tigioo rettidigt. Såfremt de oplysninger, der kræves til aftalens udførelse, ikke er givet Tigioo rettidigt, har Tigioo ret til at suspendere gennemførelsen af ​​aftalen og/eller til at opkræve køber for de meromkostninger, der følger af forsinkelsen på sædvanligt priser..
 4. Tigioo er ikke ansvarlig for skader af nogen art, der er opstået, fordi Tigioo har påberåbt sig ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger leveret af Køber, medmindre Tigioo var bekendt med denne urigtighed eller ufuldstændighed.
 5. Køber friholder Tigioo mod ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med aftalens gennemførelse, og som kan henføres til Køber.

Artikel 7 - Levering

 1. Levering sker i princippet fra Leverandørens lager.
 2. Forsendelse af produkter over 20 euro er gratis.
 3. Hvis påbegyndelse, fremskridt eller levering af ydelserne forsinkes, fordi køber for eksempel ikke har givet alle ønskede oplysninger eller ikke har givet dem rettidigt, ikke yder tilstrækkeligt samarbejde, er (ud)betalingen ikke modtaget (til tiden) af Tigioo eller på grund af andre omstændigheder. Hvis der opstår en forsinkelse uden for Tigioos kontrol, er Tigioo berettiget til en rimelig forlængelse af leveringsperioden. Alle aftalte leveringsbetingelser er aldrig strikse deadlines. Køber skal give Tigioo skriftlig meddelelse om misligholdelse og give ham en rimelig frist til at kunne levere. Køber er ikke berettiget til nogen erstatning på grund af forsinkelsen.
 4. Køber er forpligtet til at købe varerne på det tidspunkt, hvor de i henhold til aftalen stilles til rådighed for ham, selv om de tilbydes ham tidligere eller senere end aftalt.
 5. Hvis Køber nægter at modtage levering eller undlader at give oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for levering, er Tigioo berettiget til at opbevare varen for Købers regning og risiko.
 6. Såfremt Tigioo kræver oplysninger fra Køber i forbindelse med aftalens gennemførelse, starter leveringstiden efter, at Køber har stillet dem til rådighed for Tigioo .
 7. Hvis Tigioo har angivet en leveringsperiode, er dette vejledende. For leverancer uden for Holland gælder længere leveringstider end angivet på hjemmesiden. Denne periode afhænger af Leverandørens leveringstid.
 8. Tigioo er berettiget til at levere varen i dele, medmindre dette er fraveget ved aftale, eller delleverancen ikke har nogen selvstændig værdi. Tigioo er berettiget til at fakturere de således leverede varer særskilt.
 9. Køber er ansvarlig for import og betaling af moms og eventuelle importafgifter af de af Køber købte produkter.

Artikel 7A - Emballering og transport

 1. Tigioo forpligter sig over for kunden til forsvarligt at pakke de varer, der skal leveres af Leverandøren, og sikre dem på en sådan måde, at de når deres bestemmelsessted i god stand ved normal brug.
 2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er alle leverancer eksklusiv moms (moms), eksklusiv emballage og emballagematerialer.
 3. Modtagelse af varer uden kommentarer til fragtbrev/faktura tjener som bevis på, at emballagen var i god stand på leveringstidspunktet.
 4. Køber anses for at være i besiddelse af de nødvendige import- og/eller betalingstilladelser. Manglende eller tilbagekaldelse af disse tilladelser fritager ikke Køber for forpligtelsen til at købe varerne på den aftalte måde. Hvis varerne ikke sælges clearet af Tigioo , kan en Køber ikke opnå ret til at annullere ordren. Såfremt køber skal betale importafgifter, er disse omkostninger helt for købers regning og risiko. Retten til at annullere ordren kan heller ikke udledes af en ændring i eventuelle kvalitetsbestemmelser og/eller indsigelser fra tredjemand mod varerne på grund af patenter, varemærker og andre rettigheder.
 5. Risikoen for krig bæres altid af Køber.

Artikel 8 - Efterforskning, klager

 1. Køber er forpligtet til at besigtige det leverede på leveringstidspunktet, dog under alle omstændigheder inden fjorten dage efter modtagelsen af ​​det leverede, dog kun at udpakke eller anvende dem i det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere, om han beholder varen. Køber skal undersøge, om kvaliteten og mængden af ​​de leverede varer stemmer overens med aftalen, og at produkterne opfylder de krav, der gælder i normal (handels)trafik.
 2. Køber er forpligtet til at undersøge, hvordan produktet skal anvendes, og ved personlig brug at teste produktet i henhold til brugsanvisningen. Tigioo påtager sig intet ansvar for ukorrekt brug af produktet af Køber, ej heller for forkert rådgivning givet af Køber til Købers kunder.
 3. Eventuelle synlige mangler eller mangler skal meddeles Tigioo skriftligt efter levering på kundeservice@positivethings.nl Køber har en frist på 14 dage efter levering til at gøre dette. Usynlige fejl eller mangler skal anmeldes inden for en måned efter opdagelse, dog senest seks måneder efter levering. Hvis produktet er beskadiget på grund af skødesløs håndtering fra købers side, er køber ansvarlig for eventuel værdiforringelse af produktet.
 4. Hvis Køber ønsker at returnere defekte varer, vil dette kun ske med forudgående skriftlig tilladelse fra Tigioo på den af ​​Tigioo anviste måde. Returnering af varer sker udelukkende efter Tigioos skøn.
 5. Såfremt køber gør brug af sin fortrydelsesret, vil han, såfremt dette er nødvendigt efter Tigioos opfattelse, returnere produktet og alt tilbehør, så vidt det er rimeligt muligt, i original stand og emballage til Tigioo i overensstemmelse med Tigioos returnering. instruktioner.
 6. Tilbagebetaling vil kun ske, hvis det er aftalt skriftligt med Tigioo .
 7. Tilbagebetalinger til Køber vil blive behandlet hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter modtagelsen af ​​returanmodningen. Tilbagebetaling vil ske til det tidligere angivne kontonummer.
 8. Såfremt køber gør brug af sin reklamationsret, har han ikke ret til at suspendere sin betalingsforpligtelse eller til at afregne udestående fakturaer.
 9. I mangel af en komplet levering, og/eller hvis et eller flere produkter mangler, og dette kan henføres til Tigioo , vil Tigioo efter anmodning fra Køber sende det/de manglende produkt(er) via Leverandøren eller annullere de resterende ordre (med tilbagebetaling af overskydende betaling). Bekræftelsen på modtagelse af produkterne er førende. Eventuelle skader, som køber har lidt som følge af leverancens forskellige størrelse, kan ikke erstattes af Tigioo .
 10. Reklamation er ikke mulig, hvis Køber selv har bestilt de forkerte produkter eller havde forkerte forventninger til det pågældende produkt.

Artikel 9 - Priser

 1. I tilbuddets gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter ikke blive forhøjet, medmindre der er ændringer i momssatserne.
 2. De i tilbuddet angivne priser er eksklusiv moms og andre offentlige afgifter samt fragt og eventuelle transport- og emballeringsomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. For forbrugere er prisen vist eksklusiv moms.
 3. De i tilbuddet angivne priser er baseret på de på aftaletidspunktet gældende omkostningsfaktorer, såsom: import- og eksportafgifter, fragt- og losseomkostninger, forsikring samt eventuelle afgifter og afgifter. Eventuelle fordelagtige eller ufordelagtige forskelle på tidspunktet for ankomst, indskibning eller levering vil blive krediteret eller afholdt af Køber.
 4. Hvis der er produkter, hvor der er prisudsving på det finansielle marked, og som Tigioo ikke har indflydelse på, kan Tigioo tilbyde disse produkter med variable priser. I tilbuddet står der, at priserne er målpriser og kan svinge.
 5. Tre måneder efter aftalens indgåelse kan prisstigninger påføres af Tigioo efter eget skøn. Hvis der sker prisstigninger inden for disse tre måneder, kan dette kun være resultatet af en lovregulering.

Artikel 10 - Betalings- og opkrævningspolitik

 1. Betaling skal ske forud ved bankoverførsel. Indsigelser mod fakturaernes størrelse skal indberettes senest 7 dage efter fakturadatoen, men suspenderer ikke betalingsforpligtelsen.
 2. Køber kan ikke udlede rettigheder eller forventninger af et tidligere udstedt overslag, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet.
 3. Køber skal betale disse omkostninger i ét engangsbeløb ved brug af de betalingsmetoder, der er angivet i webshoppen. Køber kan, bortset fra særlige omstændigheder, kun aftale en yderligere frist, inden for hvilken det skyldige beløb skal betales efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Tigioo .
 4. Tigioo har ret til at få foretaget betalinger fra Køber først fra omkostningerne, derefter de påløbne renter og endelig hovedstolen og de løbende renter. Tigioo kan uden at være i misligholdelse afslå et tilbud om betaling, såfremt køber angiver en anden rækkefølge for tildelingen. Tigioo kan nægte fuld tilbagebetaling af hovedstolen, såfremt de påløbne og løbende renter samt omkostningerne ikke også betales.
 5. Såfremt Køber ikke opfylder sin betalingsforpligtelse inden for den angivne betalingsfrist på 14 dage, modtager Køber først en skriftlig rykker, inden han/hun er i misligholdelse, hvorefter de vil modtage en rykker, hvori de vil blive informeret om konsekvenserne af standarden.
 6. Fra den dato, hvor Køber er i misligholdelse, vil Tigioo uden yderligere varsel kræve lovpligtige renter fra den første dag for misligholdelse indtil fuld betaling og godtgørelse af de udenretslige omkostninger i henhold til artikel 6:96 i den hollandske civillovbog, opgøres efter gradueret skala fra afgørelsen om erstatning for udenretslige inkassoomkostninger fra 1. juli 2012.
 7. Hvis Tigioo har afholdt flere eller højere omkostninger, der med rimelighed er nødvendige, er disse omkostninger berettiget til refusion. Eventuelle rets- og håndhævelsesomkostninger afholdes også af køberen.

Artikel 11 - Garanti

 1. Tigioo garanterer ikke, at produkterne opfylder de specifikationer, anvendelighed og/eller pålidelighed, der er anført i tilbuddet og de juridiske regler/forskrifter på tidspunktet for aftalens indgåelse. Tigioo indestår ikke for, at der er mangler ved de leverede varer, men Tigioo bestræber sig og vil bestræbe sig på at levere de leverede varer i overensstemmelse med aftalen. Den faktiske holdbarhed af holdbare produkter kan ikke garanteres.
 2. Ovennævnte garanti gælder for omfanget og i en periode svarende til producentens garanti. Tigioo er aldrig ansvarlig for produkternes egnethed til hver enkelt anvendelse af Køber og for (rådgivning om) brug eller anvendelse af produkterne.
 3. Alle produkter, der tilbydes af Tigioo , har en CE-mærkning, samt navn og adresse på producenten.
 4. Hvis de varer, der skal leveres, ikke opfylder disse garantier, vil Tigioo erstatte varen inden for en rimelig frist efter modtagelsen heraf eller, hvis returnering ikke med rimelighed er mulig, skriftlig meddelelse om manglen fra Køber, efter Tigioos valg, eller tage omsorg for bedring. I tilfælde af ombytning forpligter Køber sig til at returnere den ombyttede vare til Tigioo og til at give Tigioo ejerskab, hvis Tigioo kræver det med henblik på tilbagebetaling.
 5. Ovennævnte garanti gælder ikke, hvis manglen er opstået som følge af forkert eller ukorrekt brug, eller hvis Køber eller tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Tigioo har foretaget eller forsøgt at foretage ændringer på varen eller har brugt den til formål m.fl. som varen ikke er beregnet til eller har været brugt under unormale omstændigheder.
 6. Hvis garantien fra Tigioo vedrører en vare, der er produceret af en tredjepart, er garantien begrænset til den garanti, som producenten af ​​varen giver.
 7. Tigioo gør opmærksom på, at visse produkter, herunder kosmetik, har en begrænset holdbarhed, hvilket altid står på det pågældende produkt. Køber skal tage hensyn til denne holdbarhed, inden for hvilken produktets kvalitet og sikkerhed kan garanteres i henhold til producentens garanti.
 8. Hvis du har spørgsmål til anvendelsen af ​​plejeprodukter og effekten af ​​visse ingredienser, og deres egnethed for Køber, kan Køber kontakte Tigioo med generelle spørgsmål, eller spørge konkret råd hos egen læge eller praktiserende læge.

Artikel 12 - Suspension og opløsning

 1. Tigioo er berettiget til at suspendere opfyldelsen af ​​forpligtelserne eller til at hæve aftalen, såfremt Køber ikke eller ikke fuldt ud overholder (betalings)forpligtelserne i henhold til aftalen.
 2. Tigioo er herudover berettiget til uden retslig aftale at ophæve den eller de mellem sig og Køber bestående aftale(r), for så vidt disse endnu ikke er opfyldt, såfremt køber ikke rettidigt eller forsvarligt opfylder de forpligtelser, som er pålagt ham ved evt. Tigioo indgået aftale.
 3. Tigioo er endvidere berettiget til at ophæve aftalen uden forudgående varsel, hvis der opstår forhold, der er af en sådan karakter, at opfyldelse af aftalen er umulig eller ikke længere kan kræves efter rimeligheds- og rimelighedsstandarder, eller hvis der i øvrigt opstår forhold, er af en sådan karakter, at uændret opretholdelse af aftalen ikke med rimelighed kan forventes.
 4. Såfremt aftalen opløses, er Tigioos krav på Køber straks forfaldne. Hvis Tigioo suspenderer opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, bevarer den sine krav i henhold til loven og aftalen.
 5. tigioo forbeholder sig altid retten til at kræve erstatning.

Artikel 13 - Ansvarsbegrænsning

 1. Såfremt Tigioos opfyldelse af en aftale medfører ansvar for Tigioo over for Køber eller tredjemand, er dette ansvar begrænset til de omkostninger, som Tigioo opkræver i forbindelse med aftalen. Ansvaret er under alle omstændigheder begrænset til det maksimale skadesbeløb, der udbetales af forsikringsselskabet pr. situation.
 2. Tigioos ansvar er endvidere begrænset til gratis reparation af en defekt vare eller udskiftning af denne vare - eller en del heraf - alt efter Tigioos skøn.
 3. Tigioo er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte skader, erhvervsskader, tabt fortjeneste og/eller lidt tab, mistede besparelser, skader som følge af forretningsstagnation og skader som følge af brug af produkter leveret af Tigioo. For forbrugere strækker begrænsningen sig til, hvad der er tilladt i henhold til artikel 7:24, stk. 2, i den hollandske civillovbog.
 1. Tigioo er ikke ansvarlig for skader, der er eller kan være resultatet af enhver handling eller udeladelse som følge af (ufuldstændige og/eller ukorrekte) oplysninger på hjemmesiden/webstederne eller linkede hjemmesider.
 2. Tigioo er ikke ansvarlig for fejl og/eller uregelmæssigheder i hjemmesidens funktionalitet og er ikke ansvarlig for fejlfunktioner eller utilgængelighed af hjemmesiden af ​​nogen grund.
 3. Tigioo er ikke ansvarlig for korrekt og fuldstændig transmission af indholdet af e-mails sendt af/på vegne af Tigioo, ej heller for rettidig modtagelse af dem.
 4. Alle krav fra køber på grund af mangler fra Tigioo's side bortfalder, såfremt de ikke er meddelt Tigioo skriftligt og begrundet senest et år efter, at køber var bekendt med eller med rimelighed kunne have været bekendt med de forhold, som han bygger sine krav på. .
 5. Tigioo afviser udtrykkeligt ethvert ansvar og krav fra Købere og tredjeparter, der har lidt (fysisk) skade ved brugen af ​​produkterne. Produkterne bør kun anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen og må aldrig overstige den daglige mængde. Ved medicinbrug skal Køber altid konsultere sin læge.
 6. Enhver rådgivning givet af Tigioo om brugen af ​​produkterne er kun generel og uforpligtende. Hver Køber skal på eget ansvar vurdere, om produktet er egnet til ham. Er du i tvivl, bør Købers praktiserende læge kontaktes for en vurdering til brug i det konkrete tilfælde.
 7. Kosmetiske produkter og elektriske apparater bør opbevares utilgængeligt for små børn. Derudover skal produkterne opbevares i overensstemmelse med brugsanvisningen bestemt pr produkt. Tigioo anbefaler at konsultere en ekspert inden brug af hudplejeprodukterne ved graviditet, amning, medicinbrug og ved tvivl om overfølsomhed over for et af ingredienserne.

Artikel 14 - Overførsel af risiko

 1. Risikoen for tab eller beskadigelse af de produkter, der er omfattet af aftalen, overgår til Køber på det tidspunkt, hvor varerne forlader Tigioos lager. Selvom varen bringes i Købers og/eller tredjemands kontrol, er risikoen overgået til Køber.

Artikel 15 - Force majeure

 1. Tigioo er ikke ansvarlig, såfremt det ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen som følge af en force majeure-situation, og det kan heller ikke holdes til at opfylde nogen forpligtelse, hvis det er forhindret i at gøre det som følge af en omstændighed, der ikke er dens skyld. dens skyld og er ikke dens ansvar i henhold til loven, en retsakt eller almindeligt anerkendte synspunkter.
 2. Force majeure omfatter under alle omstændigheder, men er ikke begrænset til, hvad der forstås i lov og retspraksis, (i) force majeure hos Tigioos leverandører, (ii) manglende korrekt opfyldelse af leverandørers forpligtelser, (iii) mangel på varer, udstyr , software eller materialer fra tredjeparter, (iv) offentlige foranstaltninger, (v) elektricitetsafbrydelse, (vi) afbrydelse af internettet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter (f.eks. på grund af: cyberkriminalitet og hacking), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangreb, (ix) generelle transportproblemer, (x) strejker i Tigioos virksomhed og (xi) andre situationer, som efter Tigioos opfattelse er uden for dets kontrol, og som midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af ​​dets forpligtelser.
 3. Tigioo har ret til at påberåbe sig force majeure, hvis den omstændighed, der forhindrer (yderligere) overholdelse, indtræffer, efter at Tigioo skulle have opfyldt sin forpligtelse.
 4. Parter kan suspendere forpligtelserne i henhold til aftalen i den periode, hvor force majeure varer. Hvis denne periode varer længere end to måneder, er hver af parterne berettiget til at hæve aftalen uden forpligtelse til at erstatte den anden part for skader.
 5. I det omfang Tigioo allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen på tidspunktet for indtræden af ​​force majeure eller vil være i stand til at opfylde dem, og der tillægges selvstændig værdi til den opfyldte eller skal opfyldes del, er Tigioo berettiget til den del allerede opfyldt eller skal opfyldes. skal faktureres særskilt. Køber er forpligtet til at betale denne faktura, som var der tale om en særskilt aftale.

Artikel 16 - Intellektuelle ejendomsrettigheder

 1. Alle IP-rettigheder og ophavsrettigheder tilhørende Tigioo tilhører udelukkende Tigioo og overføres ikke til Køber og/eller Bruger.
 2. Køber har forbud mod at afsløre og/eller multiplicere, ændre eller stille alle dokumenter, der er underlagt Tigioos IP-rettigheder og ophavsrettigheder, til rådighed for tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tigioo. Hvis Køber ønsker at foretage ændringer i varer leveret af Tigioo, skal Tigioo udtrykkeligt acceptere de påtænkte ændringer.
 1. Det er Køber forbudt at anvende de produkter, som Tigioos immaterielle rettigheder til, på anden måde end aftalt i aftalen.
 2. Hvis Køber opdager en krænkelse af Tigioos immaterielle rettigheder, eller på anden måde har mistanke om en (mulig) krænkelse af IP-rettigheder og ophavsrettigheder, vil Køber hurtigst muligt informere Tigioo herom.

Artikel 17 - Privatliv, databehandling og sikkerhed

 1. Tigioo håndterer (personlige) data om Køber og Brugere af hjemmesiden(erne) med omhu og vil kun bruge dem i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen. Tigioo vil på anmodning informere den registrerede om dette. Spørgsmål om behandling af personoplysninger og yderligere information kan sendes via e-mail til Customerservice@Tigio.nl.
 1. Såfremt Tigioo skal levere informationssikkerhed i henhold til aftalen, vil denne sikkerhed overholde de aftalte specifikationer og et sikkerhedsniveau, der ikke er urimeligt i betragtning af den nyeste teknologi, følsomheden af ​​dataene og de dermed forbundne omkostninger.

Artikel 18 - Klager

 1. Såfremt Køber ikke er tilfreds med Tigioos ydelse eller produkter eller i øvrigt har klager over købsaftalen, er Køber forpligtet til at anmelde disse reklamationer hurtigst muligt, dog senest 2 uger efter den relevante årsag, der førte til reklamationen. Klager kan indberettes via support@Tigioo.com med emnet "klage".
 2. Klagen skal være tilstrækkeligt begrundet og/eller forklaret af Køber, for at Tigioo kan behandle reklamationen.
 3. Tigioo vil reagere reelt på klagen hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter modtagelsen af ​​klagen.
 4. Parterne vil sammen forsøge at finde en løsning.

Artikel 19 - Gældende lov

 1. Hollandsk lov gælder for enhver aftale mellem Tigioo og køberen. Anvendeligheden af ​​(CISG) Wiens salgskonvention er udtrykkeligt udelukket.
 2. I tilfælde af en forklaring af indholdet og omfanget af disse generelle vilkår og betingelser, er den hollandske tekst altid afgørende. Tigioo er berettiget til ensidigt at ændre disse generelle vilkår og betingelser.
 3. Alle tvister, der opstår fra eller som følge af aftalen mellem Tigioo og køberen, vil blive afgjort af den kompetente domstol i Amsterdam, medmindre ufravigelige lovbestemmelser fører til en anden domstols jurisdiktion.